REGULAMIN WARSZTATÓW KULINARNYCH PRACOWNI KULINARNEJ

 

I WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady organizacji Warsztatów Kulinarnych.
 2. Organizatorem warsztatów kulinarnych (zwanych dalej Warsztatami) jest MONSERWIS CATERING Agnieszka Mączkowiak, z siedzibą przy ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń NIP:777 11 98 819 REGON 300329334
 3. Zgłaszając swój udział Warsztatach, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Uczestnika może spowodować wykluczenie z uczestnictwa w Warsztatach.
 4.  Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach i obowiązuje każdego Uczestnika.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem udziału w Warsztatach jest Zgłoszenie i uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora.
 2. Organizator organizuje Warsztaty dla osób dorosłych i dla dzieci pod opieką osób dorosłych. Za dzieci biorące udział w Warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 3. Warsztaty organizowane są w miejscu wyznaczonym przez Organizatora lub innym miejscu ustalonym i zaakceptowanym przez Organizatora.
 4. Warsztaty prowadzone są w języku polskim, chyba że w opisie wskazano inny język.
 5. Liczba Uczestników biorących udział w Warsztatach jest ograniczona.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia Warsztatów, po to, by Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy.
 7. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania potraw, wskazanych w opisie Warsztatów. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestników.
 8. Na terenie miejsca, gdzie prowadzone są Warsztaty mogą przebywać wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę, a w przypadku dzieci, również ich opiekunowie.
 9. Uczestnik spóźniony na Warsztaty uczestniczy w nim od momentu przybycia na Warsztaty. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części zajęć.
 10. W przypadku rejestrowania Warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przez osobę uprawnioną do tego przez Organizatora, Uczestnik wyraża na to zgodę bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik Warsztatów (lub jego opiekun), przed ich rozpoczęciem pisemnie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów przez Organizatora w mediach społecznościowych i na stronie www.

III OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator dokłada wszelkich starań dotyczących realizacji programu Warsztatów.
 2. Organizator prowadzi nadzór techniczny i sanitarny miejsca, w którym prowadzone są Warsztaty.
 3. Organizator wyznacza osobę/y do prowadzenia Warsztatów. Osoba prowadząca Warsztaty jest przygotowana do ich prowadzenia, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu, którego prowadzi 2 zajęcia.
 4. Osoba prowadząca posiada aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Zaświadczenie to potwierdza, że jego posiadacz dostarczył badania lekarskie i stwierdzono, że nie cierpi na żadną chorobę zakaźną i nie wykryto przeciwwskazań do pracy z żywnością.
 5. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na Warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. migdały, ryby, gluten itd.). Organizator zobowiązuje się do podania listy alergenów mogących wystąpić w poszczególnych warsztatach w ich opisie oraz w menu każdego warsztatu. Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten czynnik pod uwagę.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:–działania i zaniechania dokonane przez Uczestnika podczas odbywania się Warsztatów,–szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu Uczestników w trakcie odbywania Warsztatów spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestników,–szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich,–za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Warsztatów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem „Siły Wyższej“, czyli zdarzenia poza kontrolą Organizatora, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej.

IV OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego Warsztaty oraz zasad BHP obowiązujących w miejscu organizowania Warsztatów.
 2. Uczestnik pracujący w styczności z żywnością powinien utrzymać wysoki stopień czystości osobistej i założyć ochronne okrycie wierzchnie (fartuch). Ważne jest by zwrócił uwagę na upięcie długich włosów, tak aby nie miały kontaktu z żywnością.
 3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas Warsztatów, w których bierze udział.
 4. Uczestnik utrzymuje w czystości miejsce pracy oraz sprzęt i urządzenia, który używa podczas Warsztatów.
 5. Uczestnik korzysta z wszystkich urządzeń AGD zgodnie z ich instrukcją obsługi.
 6. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 7. Za zniszczenie, uszkodzenie sprzętu, narzędzi lub urządzeń odpowiada osoba go obsługująca.
 8. Uczestnik nie może korzystać podczas Warsztatów z własnych produktów spożywczych, napojów lub narzędzi, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.

V NABYCIE USŁUGI

 1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału na wybrany przez siebie Warsztat i termin Warsztatów, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.maragofit-pracownia.pl/warsztaty-kulinarne w poszczególnych zakładkach przynależnych do konkretnych warsztatów.
 2. Zgłoszenie obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, nazwę/temat warsztatu, termin. Jeżeli Uczestnik rezerwuje kilka miejsc –w zgłoszeniu podaje ilość miejsc.
 3. Uczestnik może zapisać się na warsztaty tylko i wyłącznie korzystając z formularza rezerwacji. Uczestnik korzystając z tego formularza oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Organizatora, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r.  poz. 1000, ze zm.). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Organizatora nie są przekazywane innym podmiotom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Warsztatów.
 4. Następnie Organizator potwierdza rezerwację wysyłając maila do Uczestnika. W treści maila przekazuje szczegółowe informacje potrzebne do dokonania płatności.
 5. Po wykonaniu tej czynności następuje wstępna rezerwacja miejsca, która jest ważna przez okres 3 dni. W tym czasie należy dokonać przelewu za udział w Warsztacie. W treści przelewu „tytułem” należy wpisać Imię i nazwisko, termin i nazwę Warsztatu.
 6. Zakup usługi następuje po dokonaniu wpłaty przez Uczestnika na rachunek bankowy Organizatora. Ceny wszystkich Warsztatów są cenami brutto za osobę.
 7. Uczestnik nabywając udział w Warsztatach akceptuje zasady ich organizacji opisane szczegółowo w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: www.maragofit-pracownia.pl
 8. Numer rachunku bankowego Organizatora: 19 1750 0012 0000 0000 2348 4625
 9. Brak wpłaty w wymaganym terminie 3 dni od otrzymania maila oznacza, że Uczestnik zrezygnował z udziału w Warsztatach oraz traktuje wstępną rezerwację jako niebyłą. Tym samym upoważnia Organizatora do wykreślenia go z listy Uczestników Warsztatów.
 10. Uczestnik, który dokonał zakupu usługi uczestnictwa w Warsztatach jest informowany drogą mailową przez Organizatora o przyjęciu zgłoszenia oraz o przyjęciu płatności.
 11. O uczestnictwie w Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 12. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych Warsztatach.
 13. Opłata za uczestnictwo w Warsztatach obejmuje:
  • zajęcia grupowe z prowadzącym,
  • wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania potraw,
  • korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych udostępnionych przez Organizatora,
  • przekazane przepisy potraw obejmujących dany Warsztat,
  • wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas Warsztatów (ew. inne napoje ujęte w opisie danych Warsztatów).

VI REZYGNACJA , ODWOŁANIE WARSZTATÓW

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z opłaconych przez niego Warsztatów.
 2. Powiadomienie o rezygnacji musi zostać wysłane w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed terminem Warsztatów na adres e-mail: kontakt@maragofit-pracownia.pl. W treści wiadomości osoba jest zobowiązana do podania swojego imienia i nazwiska oraz terminu zajęć, z których rezygnuje.
 3. Opłata za Warsztaty jest zwracana przelewem na konto, z którego została dokonana opłata w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Uczestnika rezygnacji.
 4. W przypadku powiadomienia o rezygnacji Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem Warsztatów, tj. od 6 dni do 4 dni, Uczestnik ma możliwość udziału w Warsztatach w innym terminie. W takiej sytuacji w przypadku różnicy w cenie pomiędzy pierwotnie i nowo  wybranym Warsztatem uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia różnicy w przypadku, gdy nowo wybrany warsztat objęty jest wyższą opłatą, bądź też takowa różnica zostanie mu wypłacona w przypadku, gdy pierwotnie wybrany warsztat podlegał wyższej opłacie.
 5. W przypadku powiadomienia o rezygnacji Uczestnika w terminie 3 i mniej dni, w przypadku braku powiadomienia o rezygnacji lub nieobecności na zajęciach –następuje utrata dokonanej opłaty.
 6. Organizator ma prawo do odwołania zajęć. Odwołując Warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin Warsztatów lub inną tematykę Warsztatów. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu wniesionej przez Uczestnika opłaty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili Warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Uczestnik na prawo złożyć reklamację. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie na adres e-mailowy: kontakt@maragofit-pracownia.pl. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 10 dni roboczych i powiadomi Uczestnika o rozpatrzeniu reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano reklamację.
 5. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się z Organizatorem pod adresem email: kontakt@maragofit-pracownia.pl
 6. Akceptując regulamin oświadczam, iż nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych wykluczających moje uczestnictwo w warsztatach kulinarnych, a także iż nie choruję na żadną chorobę zakaźną.